Godziny otwarcia basenu


W związku z coroczną przerwą technologiczną basen pozostaje nieczynny do końca wakacji, czyli do końca sierpnia 2021 roku. O terminie uruchomienia obiektu w nowym sezonie poinformujemy na naszej stronie internetowej. 

Od 26 czerwca br. basen jest nieczynny - sezonowa przerwa technologiczna.

W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących dostępności obiektu będziemy Państwa informować na bieżąco.   

  • ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

dotyczące przeciwdziałaniu zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 dla obiektu BASEN w kompleksie HWS Spodek w Katowicach. Wersja uwzględniająca stan prawny i zalecenia Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na dzień 16.10.2020 r. Zasady mają zastosowanie w części dotyczącej działalności aktualnie dopuszczalnej przez przepisy prawa i mogą ulec zmianie stosowanie do zmiany przepisów i zmiany wytycznych GIS.
1. Wytyczne dotyczące klientów
1.1. w przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów COVID-19, jak duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), objawy przeziębieniowe lub bezpośredniego kontaktu uczestnika z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 w ciągu 14 dni przed wydarzeniem, nie powinien on przychodzić na miejsce organizacji wydarzenia, powinien pozostać w domu i skontaktować się z najbliższą stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystać z teleporady u swojego lekarza POZ.
1.2. ze względu na ochronę przed COVID-19 zaleca się, aby z basenu nie korzystały osoby posiadające choroby przewlekłe.
1.3. warunkiem udziału w wydarzeniu/korzystania z basenu jest:
a. obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na teren wydarzenia;
b. obowiązkowe zakrywanie ust i nosa na terenie obiektu a także w kolejce oczekując na wejście na teren obiektu;
c. samodzielne wyposażenie się uczestnika w materiały ochrony osobistej typu maseczka, rękawiczki jednorazowe;
d. zachowanie dystansu m.in. 1,5 metra od innych klientów i pracowników obsługi;
e. zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania – jak najszybsze wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk;
f. ustawianie się we wszelkich kolejkach (np. do wejścia, wyjścia, toalet, szatni) z zachowaniem dystansu 1,5 m;
g. ograniczenia czasu przebywania na terenie obiektu;
h. zastosowanie się do środków bezpieczeństw stosowanych w obiekcie, instrukcji
i. poleceń obsługi w zakresie przestrzegania ww. środków.
2. Wytyczne dotyczące zarządcy obiektu
2.1. Pracownicy i podwykonawcy zarządcy obiektu
a. pracownik mający symptomy zakażenia SARS-CoV-2 nie powinien korzystać z miejsc publicznych, w tym przychodzić do pracy, a w przypadku potwierdzenia u pracownika zakażenia niezwłocznie poinformować o tym pracodawcę;
b. pracownik powinien unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość;
c. przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu, pracownik zobowiązany jest do umycia rąk wodą z mydłem lub do dezynfekcji rąk dostępnymi w obiekcie płynami do dezynfekcji;
d. pracownik zobowiązany jest nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę podczas wykonywania obowiązków z klientami i interesariuszami;
e. pracownik zobowiązany jest zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane jest 1,5 metra);
f. pracownik powinien regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i/lub dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%);
g. pracownik podczas kaszlu i kichania powinien zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce;
h. pracownik powinien starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu; pracownik powinien dezynfekować telefon, klawiaturę i myszkę – za pomocą środków dostępnych w aneksach kuchennych – przynajmniej raz w ciągu dnia roboczego; środki do dezynfekcji, umieszczone w aneksach kuchennych, przeznaczone są do użytku przez wszystkich pracowników; zabrania się ich zabierania i zostawiania na swoich biurkach;
i. pracownik zobowiązany jest do podpisania się na swojej liście obecności zaraz po przyjściu do pracy w celu kontroli informacji, kto w danym dniu przebywał na obiekcie, na wypadek zakażeń;
j. pracownik zobowiązany jest do stosowania aktualnie obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/. Powyższe zasady przewidziane dla pracowników obowiązują także podwykonawców zarządcy obiektu.
2.2. Przygotowanie obiektu do użytku przez klientów:
2.2.1. W strefie wejścia / kas rekomenduje się:
a) w przypadku nieautomatycznych drzwi wejściowych pozostawienie ich otwartych przez cały czas działania obiektu, co pozwoli unikać ich dotykania;
b) zaznaczenie 1,5-m odległości na podłodze przed kasą/szatnią lub wyraźnie oznaczone strefy czekania;
c) bezpośrednio przed kasą/recepcją może znajdować się jedna osoba.
Niezbędną informację należy zamieścić na zewnątrz przed drzwiami wejściowymi lub/i obok okienka kasowego/szatni;
d) prowadzenie dezynfekcji bransoletek i/lub kluczy (do szafek) po każdym kliencie;
e) zamieszczenie czytelnej informacji przy wejściu do obiektu o zakazie korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych;
f) usunięcie krzeseł/ławek w poczekalniach, niezezwalanie i niezachęcanie do odpoczynku i oczekiwania lub przedłużania pobytu w pomieszczeniach;

2.2.2. w przebieralni i w strefie z prysznicami rekomenduje się:
a) w przypadku przebieralni zbiorowych zapewnić tylko ograniczoną liczbę szafek, z możliwością zachowania dystansu osób korzystających z szatni;
b) określenie liczby osób korzystających jednocześnie z pryszniców, w zależności od wielkości i wyposażenia strefy;
c) prowadzenie dezynfekcji szafek po każdym użytkowniku;
2.2.3. w strefie basenów i saun rekomenduje się:
a) prowadzenie regularnej dezynfekcji powierzchni wspólnych takich jak klamki, drzwi, uchwyty, szafki, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, powierzchnia sanitarne i wokół basenów.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa klientów
3.1. określenie maksymalnej liczby klientów - biorąc pod uwagę zróżnicowanie wielkości obiektu, liczba osób przebywających w jednym czasie na ich terenie powinna być ustalona indywidualnie. Liczba osób jednocześnie korzystających z obiektu nie może przekraczać 75% maksymalnego obciążenia;
3.2. umieszczenie informacji o maksymalnej liczbie użytkowników przy wejściu do obiektu;
3.3. zachowanie niezbędnego dystansu 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika – poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze lub stojące znaki);
3.4. wyposażenie obiektu w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu, w przebieralni, przy umywalce w toalecie oraz w pomieszczeniu z natryskami;
3.5. dezynfekcja rąk przez klientów przy wejściu na teren obiektu;
3.6. przestrzeganie zasad higieny przez klientów na pływalniach - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej;
3.7. równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w niecce basenowej, ewentualne rozważenie podziału powierzchni basenu za pomocą lin/pływaków na mniejsze fragmenty w dużych obiektach;
3.8. w przypadku małych niecek i jacuzzi, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego zaleca się - korzystanie z nich pojedynczo lub w kilka osób wspólnie zamieszkujących;
3.9. obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk.
Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni;
3.10. ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się;
3.11. obowiązkowe dezynfekowanie powierzchni wspólnych w strefie wejścia, szatni, przebieralni, z którymi stykają się klienci (z wyłączeniem podłogi) – regularnie (kilka razy w ciągu dnia);
3.12. nieprowadzenie dezynfekcji natryskowej większych powierzchni przy użyciu alkoholowych środków dezynfekcyjnych, ponieważ istnieje ryzyko podwyższenia stężenia par w powietrzu i przekroczenia granicy wybuchowości;
3.13. zaleca się wywieszenie w toalecie instrukcji dotyczących:
a) mycia rąk
b) dezynfekcji rąk
c) zdejmowania i zakładania rękawiczek
d) zdejmowania i zakładania maseczki;
3.14. nadzorowanie organizowanych zajęć grupowych, takich jak: aerobik lub nauka pływania. Istotne znaczenie ma ograniczenie liczebności osób w grupach, umożliwiające zachowanie wymaganych odległości między ćwiczącymi. Jeśli omówione wyżej warunki nie są możliwe do spełnienia, należy rozważyć rezygnację z organizacji tego rodzaju zajęć do czasu, kiedy będą one mogły być dotrzymane;
3.15. Ograniczenie działalności saun:
a) ograniczenie liczby osób korzystających w jednym czasie z saun do 50% maksymalnej zajętości
b) rekomendacja zamknięcia saun, które nie zapewniają temperatury większej niż 60°C
c) obowiązkowe korzystanie z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika (drzwi do sauny muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury)
d) brak konieczności zakładania maseczki w saunie;
4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u klienta zakażenia koronawirusem
4.1. w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren lokalu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112;
4.2. zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.);
4.3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników, o ile to możliwe, obecnych w tym samym czasie w obiekcie, którzy mieli kontakt z zakażonym i przekazanie zalecenia stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl

Basen w Spodku

 

 

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów.

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP Event Center Sp. z o.o.