KARNET na lodowisko

0001 (5).jpg

Regulamin Sprzedaży KART PODARUNKOWYCH/ KARNETÓW


honorowanych na ślizgawkach ogólnodostępnych, na LODOWISKU „Satelita” Spodek w Katowicach od 2 stycznia do 12 kwietnia 2024 roku.

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

a) Organizator – Organizator ślizgawek ogólnodostępnych – spółka PTWP EC, zarządca Lodowiska „Satelita” Spodek przy ul. Korfantego 35 w Katowicach.
b) Karta Podarunkowa/ Karnet – karta oraz zawarte na niej środki finansowe, które stanowią razem elektroniczny bon towarowy – uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w kasie biletowej Lodowiska. Karta Podarunkowa jest dokumentem pozwalającym na zakup biletów na ślizgawki ogólnodostępne organizowane przez PTWP EC Sp. z o.o.
c) Nabywca – osoba, która w kasie biletowej Lodowiska, dokonuje przekazania środków na rzecz Organizatora w wysokości równej wartości Karty Podarunkowej Lodowiska.
d) Użytkownik – posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w kasie biletowej Lodowiska.

2. Organizator zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej (wraz z zapisanymi na niej środkami finansowymi w ilości zadeklarowanej przez Nabywcę, których ilość nie może być mniejsza niż 50,00 zł), a następnie do przyjmowania jej do realizacji w kasie biletowej Lodowiska. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Organizatorowi środków pieniężnych w kwocie równej wartości Karty Podarunkowej, a jej Użytkownik do realizacji Karty Podarunkowej w kasie biletowej Lodowiska w okresie ważności Karty Podarunkowej. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej środki na niej zawarte pozostaną niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Organizatora zwrotu środków pieniężnych.

3. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Organizatora w momencie wydania Karty Podarunkowej.

4. Wartość Karty Podarunkowej wyrażona w PLN równa jest ilości przekazanych podczas dokonania zakupu Karty Podarunkowej środków finansowych pomniejszona o kwotę 5 zł. Kwota ta stanowi jednorazową, bezzwrotną opłatę za druk Karty Podarunkowej.

5. W momencie, gdy Użytkownik dokona zakupu biletów na Ślizgawki organizowane przez Organizatora, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową, środki finansowe dostępne na Karcie Podarunkowej zostaną pomniejszone o kwotę należną w związku z nabyciem biletu wstępu.

6. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę. W przypadku zwrotu biletu nabytego za pośrednictwem Karty Podarunkowej w kasie biletowej Lodowiska Użytkownik otrzyma zwrot środków finansowych na kartę podarunkową w ilości odpowiadającej wartości wcześniej nabytego biletu.

7. Wydawca oferuje zakup kart podarunkowych o dowolnej, zadeklarowanej wartości, jednak nie mniejszej niż 50 zł oraz nie wyższej niż 200 zł.  Zarządca „Lodowiska” może przed i w trakcie trwania sezonu dokonywać zmian w ramach określenia dostępnych wartości Karty Podarunkowej.

8. Karta Podarunkowa ważna jest przez okres trwania sezonu na Lodowisku tj. do 12 kwietnia 2024 roku.

9. Nabywca Karty Podarunkowej otrzymuje kartę z kodem kreskowym, która nie podlega zwrotowi i staje się własnością Nabywcy.

10. Przekazanie przez Organizatora Karty Podarunkowej Nabywcy ma miejsce wyłącznie w kasie biletowej Lodowiska.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.

12. Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony.

13. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia.

14. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przedstawienie jej pracownikowi kasy biletowej. Pracownik dokona pobrania z Karty kwoty odpowiadającej cenie biletu oferowanego przez Organizatora tj. bilet normalny – 16 zł, bilet ulgowy – 12 zł, bilet dla dzieci do lat 7 – 8 zł, rodzinny - 48 zł.

15. Organizator jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa:
a) może być zrealizowana wyłącznie w kasie biletowej Lodowiska;
b) nie podlega wymianie na gotówkę;
c) posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.

16. W przypadku wyczerpania się środków finansowych na Karcie Podarunkowej, w momencie zakupu biletu pozostałą należną kwotę Użytkownik zobowiązany jest uiścić gotówką w kasie biletowej „Lodowiska” przy rozliczeniu.

17. Organizator ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności: niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy, uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na niej danych.

18. Posiadacz Karty Podarunkowej zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obowiązujących na Lodowisku.

19. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Na wniosek Nabywcy wydanie Karty podarunkowej może być udokumentowane notą księgową. Wydawca wydaje paragon Użytkownikowi po zakończeniu transakcji nabycia biletu za pośrednictwem Karty Podarunkowej.

20. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

21. Karta Podarunkowa jest elektroniczną formą bonu towarowego.

22. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące bonów towarowych.

23. Zakup Karty Podarunkowej jest równoznaczny z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu Sprzedaży Kart Podarunkowych.