Regulamin „Ślizgawek ogólnodostępnych” – lodowisko w Spodku


 Regulamin „Ślizgawek ogólnodostępnych” – lodowisko „Satelita” Spodka 2023/24 

1.     Organizatorem Ślizgawek oraz zarządcą obiektu (Lodowiska) jest PTWP EC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy pl. Sławika i Antalla 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000481739, o kapitale zakładowym w wysokości 1 005 000 złotych, wpłaconym w całości, NIP 6342822286, reprezentowana przez: Marcin Stolarz – Prezes Zarządu, zwana dalej Organizatorem.

2.     Ślizgawki organizowane są w godzinach funkcjonowania obiektu w okresie od 1 października 2023 do 10 kwietnia 2024 według ustalonego harmonogramu dostępnego z tygodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej Organizatora oraz zamieszczonego na terenie obiektu.

3.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmian dni i godzin organizacji Ślizgawek oraz zamknięcia obiektu w określonych dniach i godzinach. Skorzystanie z tego prawa nie powoduje żadnej odpowiedzialności Organizatora, z wyjątkiem ewentualnego zwrotu kosztów biletu wstępu.

4.     W wyjątkowych przypadkach, np. awarii, obsługa obiektu ma prawo w każdym momencie ogłosić przerwę techniczną. Nie powoduje to żadnej odpowiedzialności Organizatora.

5.     Organizator może czasowo ograniczyć wstęp na lodowisko ze względu na wypełnienie limitu (150 osób) korzystających z obiektu podczas jednej sesji Ślizgawki, lub w sytuacji stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa dla użytkowników.

6.     Wstęp na specjalne sesje np. „Disco na lodowisku” mają wyłącznie osoby, które ukończyły 10 lat, z zastrzeżeniem że osoby, które nie ukończyły 12 lat mogą brać udział w imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

7.     Korzystanie z obiektu następuje w godzinnych turach (1 ślizgawka), pomiędzy którymi następują przerwy techniczne. Wszyscy korzystający z obiektu są zobowiązani do jego opuszczenia po zakończeniu tury, na którą posiadają bilet. Zabronione jest pozostawanie na tafli lodowiska podczas przerwy technicznej.

8.     Do korzystania z obiektu uprawnione są osoby, posiadające ważny bilet na daną turę. Bilety można nabywać w kasach biletowych zlokalizowanych na terenie obiektu lub przez internetowy system biletowy, którego operatorem jest portal bilety24.pl

9.     Bilet jednoznacznie określa godzinę tury, na którą można wejść. Wyboru tury należy dokonać podczas dokonywania zakupu biletu.

10.  Przed wejściem na taflę lodowiska, osoba upoważniona przez Organizatora kontroluje bilet. Ponowna kontrola biletu może nastąpić przed wejściem na Lodowisko. Bilet należy zachować do kontroli.

11.  W trakcie trwania danej tury (wskazanej na bilecie) możliwe jest opuszczenie tafli lodowiska i ponowne wejście. Nie jest możliwe opuszczenie obiektu i ponowne wejście do niego bez okazania nowego (nieużytego wcześniej) biletu.

12.  Niezależnie od godziny wejścia na taflę lodowiska, użytkownik kończy jazdę o wyznaczonej godzinie końca danej tury.

13.  Przerwy techniczne na czyszczenie tafli następują po każdej turze i trwają nie dłużej niż 30 minut. W wyjątkowych przypadkach, Organizator może zarządzić dłuższą przerwę techniczną. Podczas przerwy technicznej zabronione jest wchodzenie i przebywanie na tafli. Możliwość ponownego korzystania z tafli oznajmia osoba upoważniona przez Organizatora.

14.  W przypadku organizowania odrębnych imprez sportowo-rekreacyjnych lub zajęć dla grup zorganizowanych, Organizator ma prawo do zmiany godzin tur korzystania z lodowiska. Nie powoduje to żadnej odpowiedzialności Organizatora. 

15.  Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych np. do toalety. 

16.  Na łyżwach można przebywać wyłącznie na tafli Lodowiska oraz miejscach wyłożonych specjalnymi matami. 

17.  Jazda po tafli lodowiska odbywać się może tylko we wskazanym kierunku, zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał obsługi obiektu.

18.  Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników obiektu oraz stanowi zagrożenie sanitarno-higieniczne, w szczególności: 

a. używanie łyżew do jazdy szybkiej (panczeny), kijów, krążków hokejowych (z wyłączeniem jazdy z instruktorem i przeznaczonych do tego zajęć) i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z tafli lodowiska, 

b. używanie otwartego ognia, rzucania śniegiem

c. siadanie na bandach okalających taflę lodowiska, chodzenie po tafli lodowiska w obuwiu,

d. jazda z plecakami, jazda z drugą osobą, w szczególności: na rękach, na barkach lub w chustach,

e. potrącanie, podcinanie, wykonywanie skoków, gwałtowne hamowanie, 

f. jazda „pod prąd”, urządzanie wyścigów lub niebezpiecznych zabaw, przeskakiwanie przez bandy okalające taflę lodowiska, 

g. zaśmiecanie i zanieczyszczanie obiektu, wnoszenie i spożywanie napojów i jedzenia na tafli lodowiska, 

h. wnoszenie szklanych pojemników, niebezpiecznych przedmiotów oraz środków chemicznych, 

i. przebywanie w obszarze przeznaczonym dla obsługi technicznej, 

j. jazda w strefach wyłączonych, które są odpowiednio oznakowane, np. pachołkami,

k. hałasowanie i przeszkadzanie innym użytkownikom obiektu, 

l. pozostawianie jakichkolwiek przedmiotów i sprzętu na terenie obiektu. 

19. Ponadto, zabrania się zatrzymywania na środku lodowiska, oraz między niebieskimi liniami lub w innych strefach tafli lodowiska. Dla osób chcących wykonywać piruety lub inne podobne ewolucje na łyżwach wskazana jest specjalna strefa (Strefa Free), która dostępna jest wyłącznie w wyznaczone terminy wypisane w harmonogramie. W innych terminach niż wskazane obowiązuje całkowity zakaz wykonywania salt, piruetów lub innych ewolucji na lodzie. W przypadku nieodpowiedniego zachowania się, ochrona ma prawo wyprowadzenia osoby łamiącej powyższe zasady poza obiekt.

20.  Wszyscy Użytkownicy lodowiska mają obowiązek jazdy na łyżwach w rękawiczkach, ponadto zaleca się – w szczególności dzieciom do lat 10 jazdę w kaskach oraz nakolannikach i nałokietnikach. Jazda bez ochraniaczy i kasku odbywa się na własną odpowiedzialność. 

21.  Brak łyżew w żądanym rozmiarze w wypożyczalni funkcjonującej na terenie obiektu nie może być podstawą żądania zwrotu pieniędzy za bilet. 

22.  Organizator ma prawo odmówić wstępu na obiekt: osobom pod wpływem alkoholu, dzieciom do lat 10 bez opieki dorosłego, osobom niepodporządkowującym się poleceniom służb upoważnionych przez Organizatora do obsługi lodowiska, osobom zakłócającym funkcjonowanie obiektu bądź utrudniającym korzystanie z niego innym użytkownikom oraz osobom łamiącym lub nieprzestrzegającym niniejszy regulamin. 

23.  Każdy korzystający z obiektu zobligowany jest do wykonywania poleceń osób upoważnionych przez Organizatora oraz do stosowania się do podawanych komunikatów. Osoba upoważniona przez Organizatora ma prawo wyprosić z obiektu osoby niestosujące się do poleceń. 

24.  Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie nietrzeźwości, palenia papierosów oraz używania innych środków odurzających. 

25.  Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia na teren obiektu oraz poruszania się po nim z naczyniami szklanymi. 

26.  Bezwzględnie zakazane jest niszczenie sprzętu, urządzeń, infrastruktury i wyposażenia obiektu. 

27.  Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt na teren obiektu.  

28.  Dzieci do lat 10 mogą korzystać z Lodowiska wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów oraz na ich odpowiedzialność. 

29.  Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

30.  Wszelkie zauważone uszkodzenia (m.in. tafli lodowiska lub wyposażenia), wypadki (z udziałem Użytkowników ślizgawki) oraz nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić osobom upoważnionym przez Organizatora. 

31.  W przypadku stwierdzenia szkody na terenie obiektu, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń ponosi odpowiedzialność finansową do wysokości spowodowanej szkody i utraconych przez Organizatora korzyści. 

32.  Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 

33.  Osoby o niestabilnym stanie zdrowia (m.in. schorzenia serca, zaburzenia krążenia, zaburzenia równowagi) powinny korzystać z obiektu ze szczególną ostrożnością, po konsultacji z lekarzem. Korzystanie z obiektu odbywa się na własną odpowiedzialność.

34.  Osoby korzystające z obiektu ponoszą ryzyko związane z uprawianiem łyżwiarstwa, w związku z czym Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno na osobie, jak i na mieniu) wynikłe z korzystania z obiektu, jako związanymi z ryzykiem sportowym.

35.  Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w oznakowanym punkcie Pomocy Medycznej.

36.  Wszystkie urazy odniesione podczas korzystania z obiektu, należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze obiektu.

37.  Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać osobie z obsługi technicznej. Rzeczy znalezione wydaje się po ich identyfikacji przez właściciela w okresie do trzech tygodni od daty pozostawienia. Obowiązkiem każdego użytkownika obiektu jest odpowiednie zabezpieczenie rzeczy osobistych – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w tym zakresie. 

38.  Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. Nagrania kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialność w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do Regulaminu oraz instrukcji. Organizator gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

39.   Uczestnik, przebywając na terenie obiektu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji ślizgawek, udostępniania sponsorom oraz partnerom ślizgawek w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.

40.  Zakazane jest prowadzenie przez użytkowników na terenie Ślizgawek jakiejkolwiek zarobkowej działalności bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Organizatora i posiadania stosownych pozwoleń w tym zakresie.

41.  Każdy korzystający z obiektu jest zobligowany do zapoznania się z powyższym Regulaminem i przestrzegania jego zasad. Zakup biletu wstępu jest równoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jego nieprzestrzeganie.

42.   Uznaje się, że każda osoba, przed zakupieniem biletu wstępu, zapoznała się z postanowieniami Regulaminu, o którym mowa w poprzednim punkcie i zobowiązała się do bezwzględnego ich przestrzegania. 

43.  Osoby przebywające na obszarze obiektu naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w na obszarze obiektu, a także osoby niestosujące się do niniejszego Regulaminu lub do zaleceń służb porządkowych i osób upoważnionych przez Organizatora – mogą zostać usunięte z obiektu niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego lub cywilnego. 

44.  Osoby niszczące lub uszkadzające infrastrukturę lub wyposażenie obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

45.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie www.spodekkatowice.pl

46.  Aktualny regulamin dostępny jest: przy wejściu na teren obiektu oraz na stronie www.spodekkaktowice.pl, a wchodzi w życie z dniem 1.10.2023..

47.  Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu można zgłaszać do Organizatora na adres e-mail: lodowisko@mckspodek.pl 

48.  W związku ze stanem epidemicznym, wszyscy uczestnicy ślizgawek zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Zasady te stanowią odrębny dokument, który dotyczy przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 w kompleksie HWS Spodek w Katowicach. Dokument dostępny jest na terenie obiektu, i uwzględnia aktualny stan prawny i zalecenia Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Zasady mają zastosowanie w części dotyczącej działalności aktualnie dopuszczalnej przez przepisy prawa i mogą ulec zmianie stosowanie do zmiany przepisów i zmiany wytycznych GIS.

49.  UWAGA!!! Jazda na łyżwach jest sportem niebezpiecznym. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.

Dokumenty do pobrania: